etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

19 §	Vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät
 
19.1 	Vuorolisät

Työntekijälle maksetaan iltavuorolisää kello 14.00 ja 22.00 ja 
yövuorolisää kello 22.00 ja 06.00 välisenä aikana tehdystä 
säännöllisestä vuorotyöstä.

Jos paikallisesti sovitun käytännön perusteella vuoron alkamis- 
ja päättymisajankohta on toinen kuin edellä mainittu, maksetaan 
vuorolisät kuitenkin 8 tunnin ajalta.

Iltavuorolisän suuruus on 7,14 % ja yövuorolisän 12,81 % 
paperiteollisuuden neljännen vuosineljänneksen 
keskituntiansiosta (Paperiteollisuuden palkkatilastosarakkeet 5 
ja 6 yhteenlaskettuna).

Edellä mainittuja lisiä sovelletaan seuraavan neljännen 
vuosineljänneksen alusta lukien.
 
Työntekijälle, joka jatkaa työtä säännöllisen työvuoronsa jälkeen, 
maksetaan tältä ajalta samaa vuorotyölisää kuin silloin työssä 
olevan vuoron työntekijälle.

Sov. Kolmivuorotyössä iltavuoron jälkeen tehdyiltä tunneilta (ylityö) maksetaan yövuorolisä 19.3 kohdan edellyttämällä tavalla korotettuna. Kaksivuorotyössä iltavuoron jälkeen tehdyiltä tunneilta (ylityö) maksetaan iltavuorolisä 19.3 kohdan edellyttämällä tavalla korotettuna.
19.2 Ilta- ja yötyölisät (tam 15, 16, 17) Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, mutta jota tehdään työpaikalla käytössä olevasta säännöllisestä työajasta poiketen (ilta- ja yötyö), maksetaan lisiä seuraavasti: - kello 16.00 ja 22.00 väliseltä ajalta tehdystä työstä maksetaan iltavuorolisää vastaava korvaus - kello 22.00 ja 06.00 väliseltä ajalta tehdystä työstä maksetaan yövuorolisää vastaava korvaus. Työntekijälle, jolle on maksettu tämän kohdan perusteella säännölliseltä työajalta ilta- tai yötyövuorolisää, maksetaan myös säännöllistä työaikaa välittömästi seuraavilta ylityötunneilta sama lisä korotettuna kuin mitä hänelle on maksettu säännölliseltä työajalta. Iltatyö- ja yötyölisiä ei sovelleta 6.4. kohdassa mainittuina seisokkiaikoina tehtävään työhön. 19.3 Lisien korotukset Edellä mainituille lisille maksetaan yli- ja sunnuntaityökorotus sekä työehtosopimuksen 16.8. kohdan edellyttämät lisät.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun