etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

22 §	Matkakustannukset ja päivärahat

22.1 	Matkakustannusten korvaaminen

Jos työntekijä joutuu työnantajan määräyksestä 
työskentelemään vieraalla paikkakunnalla, korvataan 
työntekijälle tästä koituvat tarpeelliset matkakustannukset.

22.1.1 	Työmatkan alkaminen ja päättyminen

Työmatka ja matkavuorokausi alkavat, kun työntekijä lähtee 
komennuspaikalle työpaikaltaan tai asunnostaan ja ne päättyvät 
silloin, kun hän palaa työpaikalleen. Ellei työntekijä voi palata 
työpaikalleen säännöllisen työajan kuluessa matka ja 
matkavuorokausi päättyvät silloin, kun hän palaa asuntoonsa.

22.1.2 	Kunnossapitotyöntekijöiden työkomennuksen 
ilmoittamismenettely

Pääasiallisesti kunnossapitotehtävissä työskentelevälle 
työntekijälle ilmoitetaan työkomennuksesta viimeistään 
kolmantena matkaa edeltävänä päivänä.

Edellä todetusta ilmoitusajasta voidaan kuitenkin poiketa, jos 
työntekijän kanssa tehty työsopimus tai työntekijän normaalit 
työtehtävät muuten vaativat jatkuvaa matkustamista tai toistuvia 
lyhyitä työkomennuksia tai jos on kysymyksessä kiireellinen 
työkomennus.

Pöytäkirjamerkintä

Työkomennuksesta ilmoittamista koskevaa menettelyä sovelletaan työntekijään, jonka työsuhde on alkanut 28.3.2011 tai sen jälkeen. Työkomennuksesta ilmoittamista koskevaa menettelyä sovelletaan myös ennen 28.3.2011 aloittaneeseen työntekijään, mikäli työntekijä on antanut siihen suostumuksensa. Suostumus on pysyvä. Suostumuksen antamista koskeva menettely todetaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä yhteisesti. Työntekijällä on oikeus peruuttaa edellä todettu suostumus työkomennukseen, mikäli hänen elinolosuhteissa on tapahtunut sellainen ennalta arvaamaton ja merkittävästä muutos, joka ei ole ollut hänen tiedossaan työkomennuksiin suostuttaessa. Peruutus on voimassa edellä todetun muutoksen keston ajan.
22.2 Matkustusajan palkka Matkustamiseen käytetyltä säännölliseltä työajalta tuleva korvaus sisältyy aikatyötä tekevälle työntekijälle hänen kausipalkkaansa ja suorituspalkkatyötä tekevälle työntekijälle maksetaan hänen keskituntiansion mukainen korvaus. Mikäli matkustaminen on tapahtunut säännöllisen työajan jälkeen, maksetaan työntekijälle säännöllisen työajan tuntipalkkaa vastaava korvaus siten, että matkustusajan palkkaa sekä palkkaa säännölliseltä työajalta suoritetusta työstä maksetaan yhteensä enintään 16 tunnilta vuorokaudessa. Mikäli työntekijälle on järjestetty makuupaikka, ei klo 21.00 - 07.00 väliseltä ajalta suoriteta mainittua korvausta. 22.3 Oikeus päivärahaan Työntekijän oikeus päivärahaan määräytyy noudattaen kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon päätöstä matkakustannusten korvausten perusteista ja määrästä. 22.4 Oman auton käyttö Jos työntekijän oman auton käytöstä matkatyössä on ennen matkaa sovittu, maksetaan siitä sekä työnantajan määräyksestä tapahtuneesta muiden henkilöiden tai tavaran kuljettamisesta noudattaen kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon päätöstä matkakustannusten korvausten perusteista ja määrästä. 22.5 Ateriakorvaus Kun työntekijällä ei ole työmatkallaan oikeutta päivärahaan eikä hänellä työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan, maksetaan hänelle ateriakorvaus verohallinnon kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaan. Ateriakorvaus maksetaan kaksinkertaisena, jos työ matkoineen jatkuu vähintään 10 tuntia. 22.6 Sairaalapäiväraha Työntekijän joutuessa komennuspaikkakunnalla sairaalahoitoon, työnantaja maksaa hänelle päivärahan asemesta 3,03 euron sairaalapäivärahan vuorokaudelta enintään siihen saakka, kun työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Työntekijällä ei ole oikeutta sairaalapäivärahaan, mikäli työntekijä saa korvausta sairaalan perimästä hoitopäivämaksusta työnantajan kustantaman vakuutuksen perusteella. 22.7 Majoittumiskustannukset Työnantaja selvittää ennen työkomennusta majoittumismahdollisuudet komennuspaikkakunnalla tai sen lähistöllä ja järjestää tarvittaessa majoituksen työntekijälle. Ellei työntekijälle ole järjestetty majoittumismahdollisuutta, työnantaja korvaa työkomennuksen aikaiset majoittumiskustannukset hyväksymänsä selvityksen mukaisesti. Verohallinnon verovapaaksi vahvistaman suuruinen yömatkaraha maksetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, jona työntekijälle ei ole järjestetty ilmaista majoitusta tai hän ei ole saanut majoittumiskorvausta tai matkan ajaksi makuupaikkaa. Yömatkarahaa ei kuitenkaan suoriteta, mikäli työntekijä on perusteettomasti jättänyt käyttämättä työnantajan hänelle varaaman ja ilmoittaman majoitusmahdollisuuden. 22.8 Työskentely ulkomailla Ulkomailla tapahtuvan matkatyön työehdoista on tarkoituksenmukaista sopia kirjallisesti työnantajan ja työntekijän välillä ennen matkan alkamista. Sovittavia asioita voivat olla muun muassa: - palkka - työaika ja ylityö - vuosiloma - majoitus - vakuutukset - sairastuminen - verotus - matkat ja kotona käynti - keskeytys Työntekijää ei saa määrätä ulkomaan työkomennukselle ilman hänen suostumustaan, ellei työntekijän kanssa tehty työsopimus tai työntekijän normaalit työtehtävät muuten edellytä matkustamista ulkomaille. Ulkomaan päivärahat Päivärahan suuruus ja perusteet määräytyvät noudattaen kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun