etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

23.6 	Lapsen sairastuminen

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti on äiti tai isä 
oikeutettu palkalliseen poissaoloon lapsen hoidon 
järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi välttämättömän, lyhyen 
tilapäisen poissaolon ajalta.

Poissaolon edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat 
ansiotyössä tai sairastuneen lapsen äiti tai isä on yksinhuoltaja.
 
Poissaoloajalta maksetaan palkka myös, jos toinen ansiotyössä 
oleva puoliso ei sairauden, matkan, työskentelystä, opiskelusta 
tai koulutukseen osallistumisesta johtuvan toisella 
paikkakunnalla asumisen, asevelvollisuuden suorittamisen tai 
reservin kertausharjoituksiin osallistumisen tai muun sellaisen 
tilapäisen esteen vuoksi voi hoitaa lasta eikä muuta hoitoa 
saada järjestetyksi.

Poissaolosta on annettava 24.2.1 kohdan mukainen selvitys.
 
SOV. Tämän kohdan 3. kappaletta sovellettaessa opiskelu rinnastetaan ansiotyöhön. Äidin tai isän tulee ensisijaisesti pyrkiä järjestämään hoito. Huoltajan tulee esittää selvitykseksi poissaolon välttämättömyydestä tieto lapsen hoitopaikan sekä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten hoitomahdollisuudesta ja sopivuudesta tehtävään. Lapsen sairastuessa kesken työpäivän maksetaan palkka lapsen sairastumispäivältä työvuoron loppuun. Sairastumispäivää seuraavaan poissaolopäivään sovelletaan 24.1.2 kohdan karenssiaikaa koskevia määräyksiä. Saman sairastumisen johdosta on vain toisella vanhemmista oikeus poissaoloon. Lyhyellä tilapäisellä poissaololla tarkoitetaan yhden, kahden, kolmen tai neljän päivän poissaoloa. Poissaolon pituus määräytyy kussakin tapauksessa erikseen ottaen huomioon muun muassa hoidon järjestämismahdollisuudet ja sairauden laatu. Palkallinen poissaolo on työssäolon veroista aikaa vuosiloman pituutta määrättäessä. Mikäli lapsen vanhemmat ovat saman työnantajan palveluksessa vuorotyössä ja vanhempien työvuorot osuvat peräkkäin, varataan kotona olevalle vanhemmalle mahdollisuus ilman palkan menetystä hoitaa äkillisesti sairastunutta lasta, kunnes toinen vanhemmista palaa työvuoroltaan kotiin. Palkallisen poissaolon pituus on tällöin edestakaiseen työmatkaan kuluva aika.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun