etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

V	SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET

24 §	Työntekijän sairastuminen, tapaturma, äitiysvapaa ja 
lääkärintarkastukset

24.1 	Sairausajan palkka

24.1.1 	Oikeus sairausajan palkkaan

Työntekijällä, joka sairauden tai tapaturman johdosta on estynyt 
tekemästä työtä, on oikeus sairausajan palkkaan tässä 
kohdassa määrätyllä tavalla.

24.1.2 	Työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 6 kuukautta

Työntekijällä, jonka työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 6 
kuukautta maksetaan palkka toisen sellaisen sairauspäivän 
alusta, joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä tai 
vuorovapaa enintään siihen saakka kunnes sairausvakuutuslain 
mukainen oikeus sairauspäivärahaan alkaa. Sairausajan palkka 
maksetaan myös odotuspäivältä (karenssipäivä) sairauden 
aiheuttaman työkyvyttömyyden jatkuttua koko 
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan.
 
Sairausajan palkkaa ei kuitenkaan makseta, jos sama sairaus 
uusiutuu 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolta on viimeksi 
suoritettu sairausvakuutuslaissa tarkoitettua päivärahaa.

SOV. Sairauden alkaessa kesken työvuoron, maksetaan palkka vuoron loppuun ja odotuspäivä on seuraava työpäivä tai vuorovapaa.
Työntekijällä, joka työssä sattuneen tapaturman johdosta on estynyt tekemästä työtä, on oikeus sairausajan palkkaan enintään 35 päivän pituiselta ajanjaksolta. 24.1.3 Työsuhde on kestänyt vähintään 6 kuukautta Jos työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta, on työntekijällä oikeus saada sairausajan palkka enintään 35 päivän pituiselta ajanjaksolta työkyvyttömyyden alkamispäivästä lukien. Vastaavasti ajanjakso on: - 42 päivää työsuhteen kestettyä vähintään viisi vuotta ja - 56 päivää työsuhteen kestettyä vähintään kymmenen vuotta.
SOV. Kesken työvuoroa sairastuneelle maksetaan palkka työvuoron loppuun ja 35, 42 tai 56 vuorokauden jakso alkaa seuraavasta päivästä. Sairauden päättyessä vuorovapaiden aikana ja työntekijän sairastuttua uudelleen selvästi tervehtymisensä jälkeen alkaa uusi sairausajan palkanmaksujakso. Palkka maksetaan myös silloin, kun kysymyksessä on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu saman sairauden uusiutuminen.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun