etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

24.5 	Lakisääteiset terveystarkastukset

Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työsuhteen 
aikana suoritettavasta terveystarkastuksesta tai tutkimuksesta 
sekä siihen liittyvistä matkoista hänen menettämiään 
säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta, kun kyseessä on

-	lakisääteistä työterveyshuoltoa koskevan valtioneuvoston 
päätöksen (1484/01) tarkoittama ja työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmassa hyväksytty toimenpide, 
-	nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/93) tai 
säteilylaissa (592/91) tarkoitettu toimenpide tai 
-	työterveyshuoltolain (1383/01) edellyttämä tarkastus, joka 
johtuu työntekijän siirtymisestä saman yrityksen sisällä 
työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. 

Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa 
tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa 
tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja myös 
korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Muulla 
paikkakunnalla tehtävästä tutkimuksesta tai jälkitarkastuksesta 
maksaa työnantaja myös päivärahan.

Työntekijän vapaa-aikana tehdyn tarkastuksen ajalta maksetaan 
työntekijälle korvauksena ylimääräisistä kuluista 
sairausvakuutuslain mukaista vähimmäispäivärahaa vastaava 
summa.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun