etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

VI	NEUVOTTELUJÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

27 §	Neuvottelujärjestysmääräykset

Jos tämän työehtosopimuksen, jonkin muun 
työehtosopimuksena noudatettavan liittojen välillä solmitun 
sopimuksen tai edellä mainittujen sopimusten perusteella 
paikallisesti sovittujen työehtosopimuksen osana noudatettavien 
sopimusten tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, tulee paikallisten 
osapuolten pyrkiä selvittämään erimielisyys neuvottelemalla 
paikallisesti.

Myös muut kuin edellä mainitut erimielisyydet tulee pyrkiä 
selvittämään neuvottelemalla paikallisesti.

Mikäli paikalliset neuvottelut eivät johda tulokseen, ja toinen 
osapuoli haluaa alistaa asian liittojen ratkaistavaksi, laaditaan 
asiasta erimielisyysmuistio. Muistiossa selvitetään lyhyesti 
erimielisyyden sisältö ja osapuolten kannat siihen. Paikalliset 
osapuolet allekirjoittavat muistion ja lähettävät sen liitoille.

Toisen liiton esittäessä neuvotteluja tässä kohdassa 
tarkoitetussa asiassa on ne aloitettava ensi tilassa ja viimeistään 
kahden viikon kuluessa esityksen tekemisestä.

Liittojen välisen neuvottelun tuloksesta laaditaan pöytäkirja tai 
erimielisyyspöytäkirja, mikäli asian ratkaisusta ei päästä 
yhteisymmärrykseen. Liitot voivat harkintansa mukaan myös 
palauttaa asian paikallisesti neuvoteltavaksi.

Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen edellä 1. kappaleessa 
mainituista asioista, voidaan ne saattaa työtuomioistuimen 
ratkaistavaksi. Työehtosopimuksen tulkinnasta johtuvat 
erimielisyydet voidaan saattaa työtuomioistuimen sijasta liittojen 
välillä allekirjoitetun välimiesmenettelypöytäkirjan mukaisesti 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Työtuomioistuinlain estämättä 
voidaan työrauhakanteeseen nostettu vastakanne saattaa 
työtuomioistuimen tutkittavaksi, vaikka asiasta ei osapuolten 
kesken ole neuvoteltu.

Liittojen edustajat voivat toisen tai molempien paikallisten 
osapuolten pyynnöstä osallistua tämän työehtosopimuksen 
soveltamispiirissä olevilla työpaikoilla käytäviin työnantajan ja 
työntekijäpuolen välisiin neuvotteluihin, vaikka osapuolet eivät 
ole tehneet erimielisyysmuistiota. Osallistumisesta paikallisiin 
neuvotteluihin tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen toiselle 
liitolle. Mikäli tämä ei ole asian kiireellisyyden ja ennalta 
arvaamattomuuden vuoksi mahdollista, on osallistumisesta 
kuitenkin tiedotettava ennen neuvottelujen alkamista. 
Ilmoituksen tulee sisältää tieto neuvottelupäivästä ja 
neuvoteltavasta asiasta. Neuvottelut voidaan pitää siinäkin 
tapauksessa, ettei toinen liitoista lähetä edustajaansa 
neuvotteluihin. Ellei näin ilmoitetuissa neuvotteluissa päästä 
yksimielisyyteen, menetellään tämän pykälän erimielisyyksien 
sovittelua koskevien määräysten mukaisesti.

Paperiliiton toimitsijalla on oikeus käydä tutustumassa tämän 
työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien työpaikkojen 
olosuhteisiin ilmoitettuaan tästä asianomaisen työpaikan 
johdolle.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun