etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.2 	Pääluottamusmies

28.2.1 	Tehtävät ja toimialue

Paperiliiton paikallisen ammattiosaston ja työnantajan 
yhdysmiehenä toimii työpaikan pääluottamusmies tai hänen 
estyneenä ollessaan varapääluottamusmies.

Pääluottamusmiehen tehtävänä on toimia ammattiosaston 
edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa 
asioissa.

Pääluottamusmies edustaa ammattiosastoa työlainsäädännön 
soveltamista koskevissa asioissa ja yleensä työnantajan ja 
työntekijän välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Pääluottamusmiehen tehtävänä on myös 
osaltaan toimia yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja 
yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Tehtäväänsä valitun pääluottamusmiehen asema säilyy 
muuttumattomana tuotantolaitoksen tai sen osan luovutuksesta, 
sulautumisesta, yhtiöittämisestä tai niihin verrattavasta 
olennaisesta organisaatiomuutoksesta huolimatta. Mikäli 
organisaatiomuutoksessa syntyy eri konserniin kuuluvia yhtiöitä, 
säilyttää pääluottamusmies asemansa, jos paikallisesti 
ammattiosaston ja työnantajien kesken niin sovitaan.

Mikäli pääluottamusmies ei säilytä edellisessä kappaleessa 
tarkoitetusta syystä asemaansa, noudatetaan paperiteollisuuden 
yleissopimuksen 4.3.6 kohdan jälkisuojaa koskevaa määräystä.

Pääluottamusmiehen vaihtuessa voivat ammattiosasto ja 
työnantajat sopia siitä, että pääluottamusmiehen toimikauden 
aikana tapahtuneista työnantajan organisaatiomuutoksista 
huolimatta, ammattiosasto voi valita yhteisen 
pääluottamusmiehen edustamaan yhdellä tehdasalueella 
toimivien ja samaan konserniin kuuluvien yritysten 
palveluksessa olevia työntekijöitä.

Jos sama henkilö valitaan sekä pääluottamusmieheksi että 
työsuojeluvaltuutetuksi, hänen oikeutensa työstä vapautukseen 
ja lisäkorvaukseen määräytyy laskemalla yhteen työntekijöiden 
lukumäärään perustuvat työehtosopimuksen 28.2.2 ja 28.4.2 
kohtien mukaisen työstä vapautusajat ja 28.6.1 ja 28.6.4 kohtien 
mukaiset lisäkorvaukset.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun