etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.4 	Työsuojeluvaltuutettu

28.4.1 	Tehtävät ja toimialue

Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden ja työnantajan 
yhdysmiehenä työsuojelua koskevissa asioissa. Hänen 
tehtävänään on esitellä työnantajalle tai hänen edustajalleen 
työntekijöiden työsuojelua koskevat valitukset ja toivomukset 
sekä johtaa työntekijöiden puolella työnantajan kanssa näistä 
asioista käytäviä neuvotteluja.

Työsuojeluvaltuutetun toimialueeseen noudatetaan lisäksi tämän 
pykälän 2.1. kohdan toisen ja neljännen kappaleen 
pääluottamusmiehen toimialuetta koskevia määräyksiä.

28.4.2 	Työstä vapautus

Työsuojeluvaltuutettu saa esteettä poistua työpaikaltaan sekä 
vapaata säännöllisestä työstään kohtuulliseksi ajaksi tehtäviensä 
hoitamista varten. Hänen on kuitenkin ilmoitettava 
poistumisestaan lähimmälle esimiehelleen.

Työsuojeluvaltuutetun työstä vapautukseen sovelletaan tämän 
pykälän 2.2 kohdan pääluottamusmiehen 
työstävapautustaulukkoa.

Jos työsuojeluvaltuutettu työskentelee tehtävässä, josta hän ei 
voi poistua vaarantamatta tuotannon häiriötöntä kulkua, huolehtii 
työnantaja siitä, että varamies on saatavissa hänen tilalleen.

28.4.3 	Siirto päivätyöhön

Työsuojeluvaltuutettu siirretään tehtäviensä hoitamista varten 
päivätyöhön noudattaen tämän pykälän 2.3 kohdan määräyksiä.

28.4.4 	Palkan muodostaminen ja tarkistaminen

Työsuojeluvaltuutetun palkkaa muodostettaessa ja 
tarkistettaessa noudatetaan tämän pykälän 2.4 kohdan 
määräyksiä.

28.4.5 	Palkkaus tehtävän päätyttyä

Työsuojeluvaltuutetun tehtävän päätyttyä noudatetaan tämän 
pykälän 2.5 kohdan määräyksiä.

28.4.6 	Toimitilat

Työsuojeluvaltuutetulle on varattava tarkoituksenmukainen 
huonetila noudattaen tämän pykälän 2.6 kohdan määräyksiä.

28.4.7 	Varavaltuutettu

Valtuutetun estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan 
varavaltuutettu. Varavaltuutetun toimiessa valtuutetun sijaisena 
vuorovapaat eivät kulu, vaan siirtyvät myöhemmin annettaviksi.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun