etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

5 §	Työsuhteen alkaminen ja päättyminen

1.	Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä 
määrätä työn johtamisesta. 

2.	Uudelle työntekijälle annetaan opastusta yhteisesti sovitulla 
tavalla työpaikoilla käytössä olevista järjestys- ja 
turvallisuusmääräyksistä sekä työsuhteeseen liittyvistä muista 
määräyksistä.  Lisäksi hänelle annetaan tieto 
pääluottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta sekä 
opastetaan työntekijä heidän puheillensa.

3.	Työntekijälle, jonka kanssa on sovittu työnopastustehtävien 
suorittamisesta, maksetaan siltä ajalta kun hän oman työnsä 
ohella suorittaa opastustyötä ennalta laaditun ja hyväksytyn 
opastusohjeen mukaisesti erillisenä tuntikohtaisena korvauksena 
10 % hänen keskituntiansiostaan. Paikallisesti voidaan sopia 
muustakin korvauksesta.

Ennen työnopastajan nimittämistä työnantajan tulee kuulla 
työsuojeluvaltuutettua ja pääluottamusmiestä.
Työnopastajan tulee olla ammattitaitoinen, kouluttajaksi 
soveltuva ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö.

SOV. TYÖNOPASTUS Työnopastus on suunnitelmallista koulutustoimintaa. Työnopastuksessa uusi työntekijä koulutetaan työnopastajan avulla ennalta laaditun ja paikallisesti yhteisesti hyväksytyn kirjallisen työnopastusohjeen mukaan. Työnopastus on osa perehdyttämistoimintaa, jossa uusi työntekijä koulutetaan tuntemaan työpaikka ja hänelle tuleva työtehtävä. Työnopastuksessa työntekijä koulutetaan tuntemaan työssä ja työympäristössä esiintyvät vaarat ja niiden torjunta sekä työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. Työnopastusta on syytä antaa myös sellaisille jo työsuhteessa oleville työntekijöille, jotka siirtyvät uudelle osastolle tai täysin uuteen tehtävään. Tällaisissa tapauksissa opastus koskee vain sellaisia asioita, joita työntekijä ei vielä tunne. Työnopastuksen sisällöstä ja toteuttamisesta työ- ja ympäristösuojeluun liittyvien kysymysten osalta pyritään yhteistoimintaan työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä työsuojeluasiamiehen välillä siten, että työpaikassa työntekijöillä on mahdollisimman hyvin selvillä työhönsä liittyvät ympäristövaikutukset.
4. Paperiteollisuuden irtisanomissuojaa koskevaa sopimusta 3.2.2003 noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana. Määräajaksi sovittua työsopimusta ei saa irtisanoa päättyväksi kesken sopimuskauden. Jos työ jatkuu sovitun kauden jälkeenkin, katsotaan työsopimuksen jatkuvan toistaiseksi tehtynä ja työsuhteen kestoaika luetaan työn alkamisesta. Määräajaksi tai määrättyä työtä varten tehty työsopimus voidaan solmia vain kerran, ellei työnantajan ja ammattiosaston välillä ole toisin sovittu. Tarkoituksena on estää tilapäisluontoisten työsuhteiden jatkettu käyttö.
Muist. 1. Pääluottamusmiehellä on oikeus saada nähtäväkseen työntekijän kanssa tehty kirjallinen työsopimus, mikäli työsopimuksen sisällöstä, sen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta on syntynyt epäselvyyttä.
5. Työnantajan on ilmoitettava työntekijän työsuhteen päättämisestä tai lomauttamisesta asianomaiselle työosaston luottamusmiehelle välittömästi. 6. Työnantajalla on oikeus työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen oikeuttavilla työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla työsuhteen päättämisen sijasta pidättää työntekijä työnteosta ja jättää palkka maksamatta. Palkanmaksun keskeytyksen enimmäisaika ja muut siihen liittyvät menettelytavat sovitaan työpaikkakohtaisesti noudattaen yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun