etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.9 	Liikaa pidettyjen vuorovapaiden tasaaminen (tam 37)

Vuorovapaataulukon ylärajan ylittävät vuorovapaat teetetään 
takaisin siten, että vastaava määrä työntekijän 
työvuorojärjestelmän mukaisista vuorovapaista on työntekijän 
työpäiviä. Niiltä maksettava palkka sisältyy kausipalkkaan.

Mikäli työntekijä on pitänyt liikaa vuorovapaita, voidaan ne 
teettää takaisin jo saman vuorovapaiden ansaintakauden 
aikana, kuitenkin viimeistään seuraavan toukokuun 26. päivään 
mennessä.

Työntekijän estyessä pakottavasta syystä tekemästä takaisin 
liikaa pitämiään vuorovapaita työnantajan määräämänä aikana, 
teetetään ne takaisin muuna ajanjaksona. Mikäli pakottavasta 
esteestä johtuen liikaa pidettyjä vuorovapaita ei ole teetetty 
takaisin seuraavan toukokuun 26. päivään mennessä, peritään 
työntekijältä ylimääräiset vuorovapaat takaisin rahassa 
perimishetken vuorovapaarahan mukaisesti.

Työntekijän tehdessä pyynnöstään liikaa pitämiään vuorovapaita 
takaisin vapaavuorokauden aikana, tehty työ ei ole ylityötä eikä 
tehdyn työajan veroista viikoittaista ylityötä laskettaessa. Siitä 
maksettava korvaus sisältyy kausipalkkaan.

SOV. Takaisin teetettävät vuorovapaat pyritään sijoittamaan vapaajakson alkuosaan, loppuosaan tai molempiin. Esim. Takaisin teetettävien vuorovapaiden sijoittaminen työvuorojärjestelmän vuorovapaajaksoon: Oma vuoro: yyyy--vvv-ii Työnantajan määräämä: a) yyyy--v88-ii b) yyyy--88v-ii Työntekijän pyynnöstä: c) yyyy-88-v-ii d) yyyy--v-88ii Oma vuoro (lyhyt kierto): aaiiyy-vv-aaiiyy--v- Työnantajan määräämä: e) aaiiyy-88-aaiiyy--8- Työntekijän pyynnöstä: f) aaiiyy--88aaiiyy---8 Vuorovapaiden lukumäärän kirjausta on käsiteltävä kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko vuorovapaiden teettäminen takaisin tapahtunut ennen vuorovapaiden ansaintakauden päättymistä tai sen jälkeen. a) Mikäli takaisin teettäminen tapahtuu ennen vuorovapaiden ansaintakauden päättymistä, ei päivä ole vuorovapaa. b) Mikäli takaisin teettäminen tapahtuu antokauden päättymisen jälkeen, vuorovapaita kuluu yhtä monta kuin on takaisin teetettäviä vuorovapaita.
Työntekijän joutuessa tekemään takaisin vuorovapaita pyritään työvuorosta ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin. Työaikalain 31 §:n viikoittaista vapaa-aikaa koskevaa säännöstä sovelletaan vuorovapaita takaisin teetettäessä. Työntekijän sairastuessa ennen takaisin teetettävää päivää katsotaan vuorovapaa tehdyksi. Vuorovapaaraha maksetaan, jos alitetaan vuorovapaataulukon alaraja.
SOV. Vuorovapaiden takaisin teettämistä ja vuorovapaarahan maksamista havainnollistavat seuraavat esimerkit: Esim. Vuoro jaettu enintään viiteen ryhmään Työntekijä on työskennellyt vuorovapaiden määräytymiskauden aikana 130 työvuoroa keskeytymättömässä vuorotyössä. Vuorovapaita pidetty 24 Maksettava vuorovapaaraha on (26-24) x 8 x kta tai Vuorovapaita pidetty 31 Takaisin teetettävien vuorovapaiden lukumäärä on 31- 29 = 2 työvuoroa Esim. Kuudes vuoro kesäajaksi Työntekijä on työskennellyt vuorovapaiden määräytymiskauden aikana 130 työvuoroa keskeytymättömässä vuorotyössä. Vuorovapaita pidetty 22 Maksettava vuorovapaaraha on (24-22) x 8 x kta. Tämän lisäksi maksetaan vuorovapaaraha lisätaulukon mukaisesti 2 x 8 x kta tai Vuorovapaita pidetty 29 Takaisin teetettävien vuorovapaiden lukumäärä on 29- 27 = 2 työvuoroa. Lisätaulukon mukaan työntekijä on ansainnut kaksi vuorovapaata, joista vähennetään kaksi takaisin teetettävää työvuoroa, jolloin ansaitut ja pidetyt vuorovapaat menevät tasan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun