etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

12-TUNTISTEN TYÖVUOROJEN KÄYTTÖÖNOTTO KESKEYTYMÄTTÖMÄSSÄ VUOROTYÖSSÄ (TAM 37)

Aika 24.11.2011

Paikka Metsäteollisuus ry, Helsinki

Läsnä Jari Forss Metsäteollisuus ry
Juha Sutela       "

Petri Vanhala Paperiliitto r.y.
Juhani Siira       "
Sauli Kovanen       "

Allekirjoittaneet liitot sopivat tällä pöytäkirjalla tarpeellisista paperiteollisuuden työehtosopimuksen muutoksista ja lisäyksistä sekä menettelytavoista, joita noudattaen paikallisesti sopimalla voidaan siirtyä tekemään keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) 12-tuntisia työvuoroja.

Kun on sovittu käyttöön otettavaksi 12-tuntisiin työvuoroihin keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) perustuva työvuorojärjestelmä, noudatetaan voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksiä, jollei jäljempänä tässä pöytäkirjassa määrätystä muuta johdu.

Muist.
Otsikon jälkeisellä numeroinnilla viitataan siihen työehtosopimuksen määräykseen, josta tällä pöytäkirjalla sovitaan toisin.

Työvuorokausi (6.2.)

Työvuorokausi lasketaan kello 07:00: sta kello 07.00:ään.

Tes-seisokit (6.4.1)

Työt lopetetaan asianomaisen tes-seisokin alkamispäivänä kello 23.00 ja käynnistetään vastaavasti kello 07.00.

Tauotus (6.5.1)

Työssä jaksamista edistävä tauotus toteutetaan sitä koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Työvuorojärjestelmä (6.8.3 ja 7)

Työvuorojärjestelmä voi perustua seuraaviin vaihtoehtoihin:

aayy-v----(pitkä kierto),
ay---ay-v-(lyhyt kierto) tai
aa-yy-v---(lyhyt kierto).

Työvuorojärjestelmään ei sijoiteta edellä todettua pidempiä vapaajaksoja.

Vuorovapaat (6.8.6)

Tehdyistä työvuoroista ansaitaan vuorovapaita seuraavasti:

Työvuoroja
vähintään
Vuorovapaita
51
102
153
204
255
306
357
398
449-10
4910-11
5411-12
5912-13
6413-14
6914-15
7415-16
7816-17
8317-19
8818-20
9319-21
9820-22
10321-23
10822-24
11323-25
11724-27
12225-28
12726-30
13128-32

Vähintään vuoden työsuhteessa verotusvuoden alkuun mennessä olleelle työntekijälle annetaan edellä todetun lisäksi yksi vuorovapaa työvuorosta verotusvuoden aikana.

Uusi työntekijä (6.8.10)

Jos uudella työntekijällä ei ole oikeutta täyteen vuosilomaan, määräytyy hänen säännöllinen työaikansa vuosilomajakson aikaisen työvuorojärjestelmän mukaan.

Tes-seisokeista ansaittavat vuorovapaat (6.8.13.1)

Työntekijän työ säännöllinen työ jatkuu koko tes-seisokin

Työntekijän, jonka säännöllinen työ jatkuu koko tes-seisokin, ansaitsee kultakin seisokilta kaksi vuorovapaata.

Palovartijat ja muissa vastaavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät

Palovartijat ja vastaavanluonteisessa, muussa kuin omassa työssään työskentelevät työntekijät ansaitsevat kuusi (6) tuntia vuorovapaata kultakin tes-seisokin aikana tekemältään työvuorolta.

Säännöllisiin työvuoroihin rinnastettavat työvuorot (6.12.2)

Vuorovapaan ansaitsemisen edellytyksenä on, että työvuorojärjestelmän mukaisesta työvuorosta vähintään kuusi (6) tuntia sisältyy kausipalkkaan.

Edellä todetusta poiketen ansaitaan tes-seisokin aloittavalta työvuorolta vuorovapaita, mikäli vähintään neljä tuntia sisältyy kausipalkkaan.

Vuorovapailta maksettava korvaus (6.12.5)

Kultakin vuorovapaapäivältä maksetaan työehtosopimuksen 15 §:n mukainen keskimääräinen lisien ja palkkioiden osuus 12 tunnilta.

Palkanmaksu (13.2)

Sellaisen työvuoron, jonka työ jatkuu säännöllisenä työnä tes- seisokin alkamisen jälkeen, säännöllisen työajan neljän ensimmäisen tunnin palkka sisältyy kausipalkkaan.

Ylityökorvaukset ja korotettu palkka (16.1,2 ja 8)

Vuorokautinen ylityö:

Työskenneltäessä 12-tuntisin työvuoroin keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) säännöllinen vuorokautinen työaika on 12 tuntia ja tämän lisäksi tehtävä työ on vuorokautista ylityötä.

Työvuoron tai työaikamuodon vaihtuessa kesken työvuoroa 8 tunnin työvuorosta 12 tunnin työvuoroon korvataan vuorokautisena ylityönä 8 tunnin ylittävä työ.

Viikoittainen ylityö:

12-tuntisiin työvuoroihin sovelletaan työehtosopimuksen viikoittaista ylityötä koskevia vapaavuorokausi-, siirtymäpalkkakausi- ja vajaan palkkakauden- sääntöjä.

Viidennen päivän sääntöä sovelletaan pitkään kiertoon. Työntekijän 12-tuntisiin työvuoroihin perustuvan työajan määräytyessä lyhyeen kiertoon perustuvana työvuorojärjestelmänä, on viikoittaista ylityötä kolmantena peräkkäisenä päivänä tehty työ, mikäli jonakin vapaavuorokauden jälkeisenä päivänä ennen seuraavaa vapaavuorokautta työntekijän työvuoro tai työaikamuoto vaihtuu.

Korvaus itsenäisyyspäivältä ja lopetetuilta seisokeilta

Työehtosopimuksen 16.8 kohdan toisessa kappaleessa tarkoitettuja korvauksia maksetaan sunnuntaiksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä kello 07.00:sta, vuorotyössä uudenvuodenaattona kello 15.00:sta, pääsiäislauantaina kello 15.00:sta ja helluntaiaattona kello 23.00:sta alkaen. Korvauksen maksaminen päättyy asianomaisena päivänä kell0 07.00.

Vuorolisät (19.1.)

Työntekijälle maksetaan kaikilta

kello 07.00 alkavan työvuoron (aamuvuoro) säännöllisen työajan työtunneilta aamutyövuorolisä, jonka tuntikohtainen senttimäärä lasketaan jakamalla luvulla 12 tulo, joka saadaan kertomalla työehtosopimuksen 19.1. kohdan mukainen iltavuorolisä luvulla 5 ja

kello 19.00 alkavan työvuoron (yövuoro) säännöllisen työajan työtunneilta yötyövuorolisä, jonka tuntikohtainen senttimäärä lasketaan jakamalla luvulla 12 summa, joka saadaan laskemalla yhteen tulo kertomalla työehtosopimuksen 19.1. kohdan mukainen iltavuorolisä luvulla 3 ja tulo kertomalla saman kohdan mukainen yövuorolisä luvulla 8.

Äitiys- ja isyysvapaan palkka (24.3)

Äitiysvapaalla olevalle työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukaan palkkaa seuraavasti:

Jos työsuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, maksetaan työntekijälle 20 päivän palkka ja sen lisäksi 80 tunnin palkka korvaamaan vuorovapaapäivien ja sunnuntaityön korotusosuuksia.

Jos työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta, maksetaan työntekijälle 25,33 päivän palkka ja ja sen lisäksi 104 tunnin palkka korvaamaan vuorovapaapäivien ja sunnuntaityön korotusosuuksia.

Työsuhteen jatkuttua kuuden kuukauden ajan maksetaan isyysvapaalla olevalle työntekijälle palkka isyysrahakauden neljältä ensimmäiseltä työpäivältä. Isyysvapaan palkka maksetaan keskituntiansion mukaan.

Vuosiloma (25.2. ja 3.5)

Työvuorojärjestelmän määräytyessä 12-tuntisin työvuoroin ensimmäisen lomaryhmän vuosiloma alkaa 18.5. - 26.5. välisenä aikana siten, että vuosilomien kierto toteutuu noudattaen työehtosopimuksen kohdassa 26.3.1. Loma vaihtoehdossa 1- määrättyä vuorojen sisällä toteutettavaa lomien tasapuolisen kierron periaatetta noudattaen.

Edellä todettu lomien alkamisajankohta otetaan huomioon myös syksyn lomajakson alkamisajankohtaa määrättäessä.

Työntekijän vuosilomaoikeuden määrittävät työssäolon veroiset päivät lasketaan kertomalla tehdyt työvuorot luvulla 1,5.

Määrättäessä työntekijän oikeutta vuosilomaan vuosilomalain 7 §:n 2 momentin 6. kohdan (koulutukseen osallistuminen) tarkoittamasta poissaolosta luetaan työssäolon veroisiksi päiviksi vuosilomalaista poiketen enintään 20 työpäivää kerrallaan.

Työntekijän sairastuessa niin että hänen vuosilomansa siirtyy myöhemmin pidettäväksi, maksetaan sairausajan palkka vuosiloman ajalle sijoittuvan työvuorojärjestelmään sisältyvien työvuorojen ja v-päivien mukaisesti.

Osapuolet toteavat lisäksi

Sovittaessa 12-tuntisten työvuorojen käytöstä otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat:

Jos 12-tuntiset työvuorot sovitaan käyttöön otettavaksi vain osassa tehdasta, on mahdollista sopia 8-tunnin työvuoroja tekevien osastojen työvuorokauden aloittamisesta kello 07.00 ja tes-seisokin aloittamisesta kello 23.00. Tällöin työvuorokausi ja tes-seisokki päättyvät vastaavasti tuntia myöhemmin.

Paikalliset osapuolten selvittävät sopimisen yhteydessä menettelytavat, joilla tehtaan häiriötön käynti turvataan poissaolotilanteissa. Poissaoloja voi aiheutua esimerkiksi sairaustilanteissa tai työntekijän osallistuessa koulutukseen.Helsingissä 24. päivänä marraskuuta 2011

Metsäteollisuus ry
Jari Forss     Juha Sutela

Paperiliitto r.y.
Petri Vanhala     Juhani Siira     Sauli Kovanen

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun