etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

LOMAPALKKASOPIMUS 2005

Allekirjoittaneet keskusliitot ovat vuosilomalain (162/2005) 30 §:n nojalla 
tehneet vuosilomapalkan ja loman korvauksen laskemisesta seuraavan 
työehtosopimuksen:

1 §
Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten 
palveluksessa oleviin, vuosilomalain 11 §:ssä tarkoitettuihin työntekijöihin, 
jos yritys on jäsenenä sellaisessa työnantajaliitossa, joka on ollut 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsen 31.12.2004. Sopimus ei 
kuitenkaan koske merimiestä, työntekijää metsä- ja uittotyössä tai 
lastaus- ja purkaustyössä eikä työntekijää sellaisella alalla, jolla 
vuosilomapalkkaa ja loman korvausta laskettaessa ja maksettaessa 
noudatetaan tämän sopimuksen allekirjoitusaikana rakennusalan 
työntekijäin vuosilomia koskevia työehtosopimuksia.

Edellä todettu soveltamisalan rajaus ei estä jäsenliittoja siinä 
tarkoitettujen sopimusalojen osalta ja muita Elinkeinoelämän keskusliiton 
jäsenliittoja liittymästä tähän sopimukseen.

Yrityksessä, joka liittyy edellä tarkoitetun työnantajaliiton jäseneksi kesken 
lomanmääräytymisvuotta, tulee sopimus voimaan liittymistä seuraavan 
lomanmääräytymisvuoden alusta.

2 §
Vuosilomapalkka ja lomakorvaus

1)	Työntekijäin vuosilomapalkan ja lomakorvauksen 
laskentaperusteena on keskituntiansio, joka saadaan siten, että 
lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta työntekijälle 
maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka, hätätyöstä ja lain 
tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi 
maksettavaa korotusta lukuun ottamatta, jaetaan vastaavien 
työtuntien lukumäärällä.

2)	Työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus saadaan 
kertomalla hänen 1) kohdassa tarkoitettu keskituntiansionsa 
vuosilomalain 5 ja 6.1 §:ssä tarkoitettujen lomapäivien 
lukumäärän perusteella määräytyvällä seuraavasta taulukosta 
ilmenevällä kertoimella:

Lomapäivien lukumäärä	kerroin
	
  2 	16,0
  3 	23,5
  4 	31,0
  5 	37,8
  6 	44,5
  7 	51,1
  8 	57,6
  9 	64,8
 10 	72,0
 11 	79,2
 12 	86,4
 13 	94,0
 14 	101,6
 15 	108,8
 16 	116,0
 17 	123,6
 18 	131,2
 19 	138,8
 20 	146,4
 21 	154,4
 22 	162,4
 23 	170,0
 24 	177,6
 25 	185,2
 26 	192,8
 27 	200,0
 28 	207,2
 29 	214,8
 30 	222,4

Jos lomapäivien lukumäärä on suurempi kuin 30, korotetaan kerrointa 
luvulla 7,2 lomapäivää kohden.

Mikäli lomanmääräytymisvuoden aikana säännöllinen vuorokautinen 
työaika on ollut lyhyempi kuin 8 tuntia, lasketaan vuosilomapalkka ja 
lomakorvaus kuitenkin kertomalla vastaavasti keskituntiansio luvulla, joka 
saadaan, kun edellä olevat kertoimet kerrotaan viikon säännöllisten 
työtuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä.

3 §
Työssäolon veroinen aika

Vuosiloman pituutta määrättäessä työssäolon veroiseksi luetaan aika, 
joksi työntekijälle on annettu vapautusta työstä oman ammattiliittonsa 
liittokokoukseen tai liittovaltuuston taikka liittotoimikunnan tai näitä 
vastaavan hallintoelimen kokoukseen osallistumista varten. Samoin 
pidetään työssäolon veroisena myös aikaa, joksi vapautusta on annettu 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y.:n edustajakokoukseen 
tai valtuuston kokoukseen osallistumista varten. Työntekijän tulee 
vapautusta pyytäessään esittää asianmukainen selvitys kokoukseen 
osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta.

4 §
Voimaantulo 

Tällä sopimuksella kumotaan Suomen Työnantajain Keskusliiton ja 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n syyskuun 10. päivänä 
1990 tekemä lomapalkkasopimus.

Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2005 siten, että 
sopimusta sovelletaan voimassaoloajalta ansaittuun vuosilomaan, 
lomapalkkaan ja lomakorvaukseen.

Sopimus voidaan irtisanoa päättymään vuosittain 
lomanmääräytymisvuoden päättyessä. Irtisanominen on tällöin 
toimitettava viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Tämä sopimus sitoo kaikkia niitä sopimuksen 1 §:ssä tarkoitettuja 
Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliittoja ja SAK:n jäsenliittoja, jotka eivät 
ennen toukokuun 1. päivää 2005 ole ilmoittaneet sopijapuolina oleville 
keskusliitoille jäävänsä sopimuksen ulkopuolelle.


Helsingissä 21. maaliskuuta 2005

Vakuudeksi	Mikko Nyyssölä	Jorma Rusanen


ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Leif Fagernäs		Seppo Riski


SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry.

Lauri Ihalainen		Lauri Lyly


Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun