etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

PAPERITEOLLISUUDEN VAATIVUUDEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

Työehtosopimuksen 10 § 1 kohdan soveltamisohjeen mukainen vaativuuden arviointijärjestelmä:

Tehtävän vaativuuden osatekijät ovat seuraavat:

A Osaaminen ja käytettävyys

B Vastuu

C Kuormitus

Vaativuuden arvioinnin käytössä olevat käsitteet ja määritelmät

Alla kuvatut käsitteet ja niiden kuvaukset ovat tarkoitetut vain vaativuuden arvioinnin helpottamiseksi ja esimerkiksi käsite avainalue voi muissa yhteyksissä tarkoittaa jotain muuta. Tehdaskohtainen toimintatapa ohjaa näiden käsitteiden paikallisen sisällön määrityksen.

Avainalue:

Avainalue muodostuu tehdaskohtaisesti määritetyn kokonaisuuden osaamisalueista, joiden vaatimien tietojen ja taitojen painopisteet ovat sille ominaisia.

Osaamisalue:

Osaamisalue on osa avainaluetta.

Tehtäväkokonaisuus:

Tehtäväkokonaisuus muodostuu useasta tehtävästä ja yksi tehtävä muodostuu useasta työstä. Tehtäväkokonaisuuden työt ja tehtävät voivat liittyä sekä vain yhteen että useampaan avainalueeseen.

A 1 Osaaminen
– Osaamisen arvioinnin perustana on tehtäväkokonaisuus
– Osaaminen koostuu tiedoista ja taidoista
– Samoja tietoja ja taitoja voidaan käyttää useissa eri tehtävissä
– Eri tehtävät sisältävät usein samoja osaamisvaatimuksia eli tehtävien lukumäärä ei välttämättä kasvata vaativuutta

Vaativuuden arvioinnissa osaaminen määritellään tehtäväkokonaisuuden mukaan

A1 OSAAMINEN
TEHTÄVÄKOKONAISUUDEN VAATIMA OSAAMINEN
     
1. Tehtävät suoritetaan perehdyttämisen jälkeen annettuja ohjeita noudattaen. Suppea kokemusvaatimus.     
2. Tehtävät edellyttävät ammatillista perusosaamista ja ne tehdään yleisluontoisten ohjeiden ja ammattikokemuksen mukaisesti.     
3. Tehtävät edellyttävät sellaisia ammatillisia tietoja ja kokemuksella hankittua osaamista, joiden perusteella tehdään itsenäisiä sovelluksia uusissa tianteissa.     
4. Tehtäväkokonaisuus edellyttää laajaa ammatinhallintaa, joka on hankittavissa jatkuvan kouluttautumisen ja pitkän kokemuksen kautta. Itsenäisiä valinta- ja harkintatilanteita esiintyy usein. Vaatii korostuneita vuorovaikutustaitoja.     
5. Laajan tehtäväkokonaisuuden hallinta edellyttää tehtaan avainosaamisalueen tarkkaa kokonaistuntemusta ja useiden osatehtävien käytännön hallintaa sekä uusien ammatillisten tietojen omaksumista. Lisäksi vaaditaan sellaisia vuorovaikutustaitoja, joiden avulla ohjataan työryhmän työtä.     


A 2 Käytettävyys
– Osaamisen tasomäärityksen jälkeen selvitetään tehtäväkokonaisuuden muu sisältö kuten käytettävyys muilla avainalueilla
– Tällöin tehtäväkokonaisuuden vaativuuden määrittelyssä otetaan huomioon toistuva käytettävyys muilla avainalueilla

Tehtäväkokonaisuuden monipuolisuus otetaan vaativuuden arvioinnissa huomioon käytettävyystekijänä

A2 KÄYTETTÄVYYS
YHDEN AVAINALUEEN KÄYTETTÄVYYS
KÄYTETTÄVYYS MUILLA AVAINALUEILLA
Tehtävät esiintyvät yhdellä avain-alueella
A
Tehtäviä on kahdella tai useammalla avainalueella
B
Tehtävät vaihtelevat laajasti kahdella tai useammalla avainalueella
C
1. Vakiintunut tehtävä yhdellä osaamisalueella
2. Avainalueen tehtävät vaihtelevat yhdellä osaamisalueella
3. Avainalueen tehtävät vaihtelevat useilla osaamisalueilla
   
   
   
4. Avainalueen tehtävät vaihtelevat laajasti useilla osaamisalueilla
5. Avainalueen tehtävät vaihtelevat kaikilla osaamisalueilla
   
   

B: Vastuu
– Vastuutekijällä arvioidaan työn suorittamisen ja tehtäväkokonaisuuden itsenäisen hoitamisen edellyttämien ratkaisujen merkittävyyttä ja vaikutuksia ajatellen työyhteisön tai organisaation toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta
– Vaikutuksilla arvioidaan ratkaisujen ja päätösten seuraamuksia (tekeminen, jälkivaikutukset, raportointivelvollisuus jne.) ja laajuutta

Huom! Tekijän avulla ei arvioida niitä vaikutuksia, seuraamuksia jne., jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta toiminnasta, töiden laiminlyönnistä tai vastaavista syistä.

B. VASTUUPISTEET
1. Vastuu tehtäväkokonaisuuden tuloksista. 
2. Vastuu tehtäväkokonaisuudesta, joilla on merkitystä prosessin häiriöttömälle kululle tai korostunut turvallisuusvastuu. 
3. Vastuu prosessin kulusta tai toiminnan ylläpidosta, jolla on suuri merkitys tuotannollisten määrällisten ja ladullisten tavoitteiden saavuttamiselle. 
4. Vastuu koko prosessin hallinnasta on laadun ja määrän osalta suuri ja itsenäisten ratkaisujen merkitys häiriötilanteissa on ratkaiseva. 

C. Kuormitus
– Kuormituksella tarkoitetaan työpaikalla esiintyviä olosuhteista aiheutuvia haittatekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi melu- ja valaistushaitat, lämpöhaitat, kemiallisista aineista aiheutuvat vaaratekijät, likaisuus, fyysinen rasitus, työasennot, liikkumisrajoitukset, altistushaitat jne.
– Kuormituksen määrittelyllä tarkoitetaan työympäristössä vallitsevien tavanomaisten tai toistuvien kuormitustekijöiden arviointia

C. KUORMITUSPISTEET
1. Olosuhteissa on vain poikkeuksellisesti haittatekijöitä. Työ on fyysisesti kevyttä. 
2. Kuormitus on paperiteollisuudelle tavanomainen, jossa on jatkuvia olosuhdehaittoja. 
3. Tarkkavaaisuuden vaatimus on melkoinen tai fyysinen rasitus on suuri. 
4. Henkisen kuormituksen aiheuttama rasitus on erittäin suuri. 

Palkkausjärjestelmän rakentamisessa huomioon otettavia tekijöitä

– Palkkausjärjestelmässä on sovittava periaatteet, miten tehtävien arviointijärjestelmää ylläpidetään tehtävien sisällön muuttuessa, tehtävien poistuessa tai uusien tehtävien osalta.

– Tehtäväkohtaisen työnsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvan palkanosan arviointijärjestelmän tulee olla mahdollisimman selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Työsuoritusta ja pätevyyttä mittaavia tekijöitä valittaessa tulee ottaa huomioon, että työntekijän tulee itse voida vaikuttaa valittuihin tekijöihin, tekijät ovat selkeästi kuvattuna ja että ne liittyvät asianomaisen työntekijän hoitamaan työhön tai työsuoritukseen.

– Uuden palkkausjärjestelmän toimivuus edellyttää työntekijöiden monitaitoisuuden kehittämistä. Tässä tarkoituksessa työntekijöiden ammatillisten kehittämistarpeiden kartoittamisen periaatteet käsitellään yhdessä luottamusmiesten kanssa. Tämän jälkeen työntekijöille laaditaan yrityksen tarpeita vastaavat koulutussuunnitelmat. Liitot suosittavat, että kehittämistarpeet kartoitetaan kerran vuodessa ja samalla mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan aikataulut koulutuksille yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa.

Sovittujen palkkausjärjestelmien tulkinta

Työehtosopimuksen 11 § 1 kohdan määräyksen ensimmäisen kappaleen määräyksen tarkoitus toteutuu työehtosopimuksessa tarkoitetulla tavalla, kun paikalliset osapuolet soveltavat sopimaansa palkkausjärjestelmää siten, että

– siinä on määritelty tarkastelun ja ylläpidon selkeät ajankohdat,

– ylläpidon ja tarkastelun jälkeen kausipalkat muutetaan vastaamaan arviointitulosten ja palkkausjärjestelmien mukaisia palkkatasoja ja

– palkanmuutosten voimaantulon ajankohdat tai voimaantulon ajankohdan periaatteet ovat määriteltyinä.

SOV. Edellä todettujen tulkintaperiaatteiden toteuttamiseksi paikalliset osapuolet soveltavat ja tarvittaessa muuttavat sopimaansa palkkausjärjestelmää tarpeellisilta osilta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun