etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

TYÖSSÄOPPIMISTA KOSKEVA SOPIMUS 
PAPERITEOLLISUUDESSA

1 Sopimuksen tavoitteet

Allekirjoittaneet työmarkkinaosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että 
ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisella on tärkeä 
asema. Tämän vuoksi osapuolet pyrkivät yhteisesti 
vaikuttamaan siihen, että tarvittavia harjoittelupaikkoja syntyy 
riittävästi ja että työssä oppimiseen liittyvät kysymykset 
järjestetään ja sovitaan siten, että koulutukselle asetetut 
tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Työssäoppimisen 
tavoitteena on turvata nuorille korkeatasoisen ammattitaidon ja  
-tiedon hankintamahdollisuudet sekä edistää yritysten 
ammattitaitoisen työvoiman saantia ja nuorten työllistymistä 
koulutuksen jälkeen.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on, että koetaan tärkeäksi 
tukea koulutuksen toteuttamista yhteistyössä alueen 
ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työssäoppiminen tulee 
järjestää siten, että oppilaat ovat asianmukaisen ohjauksen ja 
opastuksen piirissä. Tavoitteena ovat ammatinhallinnan kannalta 
riittävän pitkän työssäoppimisen jaksot. Opintojen alussa jakson 
voivat olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua 
mahdollisimman pitkäkestoisia. Tällöin opiskelija saa tilaisuuden 
oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään.

2 Soveltamisala

Tämä sopimus koskee työssäoppimista osana toisen asteen 
ammatillista koulutusta paperiteollisuudessa. Työssäoppiminen 
järjestetään opetuslaitoksen ja yrityksen välillä tehdyn 
sopimuksen perusteella edellä mainitut yleiset näkökohdat 
huomioiden.
Työssäoppiminen järjestetään ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaan ja siten, että tällainen opiskelija ei ole 
yritykseen työsuhteessa. Työssäoppijalle voidaan kuitenkin 
laatia määräaikainen työsopimus ajaksi, jolloin hänen 
työpanoksensa, jäljempänä tässä sopimuksessa todetusta 
poiketen, korvaa tilapäisesti vakinaisen työntekijän työpanoksen. 
Tällöin sovellettavasta palkasta sovitaan paikallisesti.

3 Työssäoppimista koskeva yhteistoiminta

Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen työssäoppimisen 
järjestämistä taikka yhteistoimintalain mukaisen henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä
-	yrityksessä käytössä olevat työssäoppimismuodot ja se,
-	ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa 
olevan henkilöstön työsuhteisiin.

4 Henkilöstön työsuhdeturva

Kenenkään työsopimusta ei irtisanota tämän sopimuksen 
tarkoittamien työssäoppijoiden vuoksi. Työvoiman vähentämistä, 
lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevat 
säännökset ja määräykset eivät saa asettaa esteitä 
työssäoppimispaikkojen tarjoamiselle.
5 Perehdyttäminen

Työssäoppijoiden yleisperehdyttämisestä työpaikkaan 
maksettavasta korvauksesta sovitaan paikallisesti.

6 Opetussuunnitelmat

Jos paperiteollisuutta koskevat viranomaisten laatimat 
opetussuunnitelmat olennaisesti muuttuvat, osapuolet 
neuvottelevat tarvittavista tarkennuksista tähän sopimukseen.

7 Paikallinen sopiminen

Tämän sopimuksen määräyksistä voidaan sopia paikallisesti 
toisin.

8 Voimassaolo

Tätä sopimusta noudatetaan osana alan työehtosopimusta.


Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2000

Metsäteollisuus ry


Arto Tähtinen				Juha Sutela


Paperiliitto r.y.


Jarmo Lähteenmäki      Artturi Pennanen	Sauli Kovanen

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun