etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

Työaikapankilla tarkoitetaan paikallisesti käyttöönotettuja työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä erilaisten osatekijöiden säästämisestä tai lainaamisesta sekä yhdistämisestä toisiinsa pitkäjänteisesti.

Työaikapankilla tuetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista.

Liittyminen työaikapankkiin ja eroaminen siitä perustuu yksittäisen työntekijän vapaaehtoisuuteen, ellei kyse ole kokonaisen paikallisen sopimuksen rajaaman työyksikön säännöllisen työajan järjestämisestä.

Työaikapankin käyttöönotosta sopiminen

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja yksityiskohdista sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä kirjallisesti tehtävällä työaikapankkisopimuksella.

Työaikapankkisopimuksella voidaan poiketa

- työehtosopimuksen säännöllistä työaikaa koskevien 6 §:n 8-10 kohtien määräyksistä siten, että säännöllinen työaika on enintään keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjaksona ja
- vuorovapailta maksettavaa korvausta koskevasta 6 §:n 12. 5 kohdan määräyksestä.

Työaikapankkiin talletettujen eri osatekijöiden antamista koskevat aika- ja muut rajoitteet syrjäytyvät työaikapankkisopimuksella, ellei toisin sovita.

Työaikapankkisopimuksessa sovitaan ainakin

- sen soveltamispiiristä,
- mistä osatekijöistä työaikapankki muodostuu,
- osatekijöiden työaikapankkiin siirtämisen periaatteista,
- säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan enimmäismääristä,
- työaikasaldon säästämis- ja lainaamisrajoista,
- pankkivapaalta maksettavan palkan määräytymisperusteista ja
- poissaolojen vaikutuksesta työaikapankkiin.

Sopimuksessa voidaan kirjata tilanteet, joissa työaikapankin saldo voidaan korvata rahakorvauksena.

Työvuoron tai sitä pidemmän vapaan antamisajankohdasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Työaikapankin käyttö

Työpäivän tai sitä pidemmän vapaan antamisajankohdasta sovitaan työnantaja ja työntekijän kesken ellei ole kysymys kokonaisen työyksikön säännöllisen työajan järjestämisestä.

Pankkivapaa on työssäolon veroista aikaa vuosilomaa ansaittaessa ja työhön rinnastettavaa aikaa vuorovapaita ansaittaessa.

Työsuhteen irtisanominen

Työaikapankissa olevat saldot tasataan ennen työsuhteen päättymistä. Mikäli kuitenkin työsuhteen päättyessä työaikapankissa on säästettyä saldoa, ne maksetaan lopputilin yhteydessä työaikapankkisopimuksen mukaisesti. Lainatut saldot peritään lopputilissä.

Jos työntekijän työsopimus on irtisanottu työnantajasta johtuvasta syystä ja työntekijä on vapautettu työvelvoitteestaan koko irtisanomisajaksi, irtisanomishetkellä olevaa työaika- eikä pankkivelkaa ei peritä takaisin lopputilistä.

Työaikapankkisopimuksen irtisanominen

Työaikapankkisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ellei paikallisesti muuta sovita. Työaikasaldojen tasaaminen tapahtuu irtisanomisajan puitteissa. Mikäli saldoja ei ole tasattu irtisanomisajan kuluessa, niiden maksaminen ja takaisin periminen suoritetaan kuten työsuhteen päättyessä, ellei paikallisesti toisin sovita.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun