etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016
HUOM! Uusin työehtosopimus
(n:o 48, 10.11.2017-30.11.2019) löytyy pdf-muodossa täältä.
Haku TES:sta hakusanalla:

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto r.y:n
välinen työehtosopimus n:o 47, 1.5.2014 – 30.9.2016
I YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Soveltamisala
2 § Järjestäytymisvapaus
3 § Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen
4 § Työrauhavelvoite
5 § Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
 
II TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET
6 § Säännöllinen työaika
6.1 Työaikamuodot
6.2 Työviikko, vuorokausi ja yötyö
6.3 Arkipyhäviikot
6.3.1 Säännöllinen työaika arkipyhäviikkoina
6.3.2 Keskeytyvä vuorotyö (tam 25, 26, 35, 36) sunnuntaina, arkipyhinä ja niihin liittyvinä vapaapäivinä
6.4 Tes-seisokit
6.4.1 Töiden keskeytyminen tes-seisokkeina keskeytymättömässä ja jatkuvassa vuorotyössä (tam 37, 17, 27)
6.4.2 Töiden aloittaminen ja lopettaminen tes-seisokkeina
6.4.3 Kunnostus- ja korjaustyöt tes-seisokkeina
6.4.4 Töiden jatkaminen tes-seisokkina
6.5 Lepoajat
6.5.1 Päivittäinen lepoaika
6.5.2 Virkistystauot päivätyössä
6.5.3 Vuorokausilepo
6.6 Työajan seuranta
6.7 Lastaus- ja purkaustyöt
6.8 Keskeytymätön vuorotyö (tam 37)
6.8.1 Tam 37:n käyttö
6.8.2 Säännöllinen työaika (tam 37)
6.8.3 Työvuorojärjestelmä (tam 37)
6.8.4 Työvuorojärjestelmän valinta (tam 37)
6.8.5 Työskentely neljässä vuorossa
6.8.6 Vuorovapaajärjestelmä (tam 37)
6.8.7 Vuorovapaa (tam 37)
6.8.8 Vuorovapaan antaminen (tam 37)
6.8.9 Liikaa pidettyjen vuorovapaiden tasaaminen (tam 37)
6.8.10 Uusi työntekijä (tam 37)
6.8.11 Työskentely kesken vuorovapaiden (tam 37)
6.8.12 Koulutus ja vuorovapaat (tam 37)
6.8.13 Tes-seisokeista ansaittavat vuorovapaat
6.8.13.1 Vuorovapaiden ansainta tes-seisokkityöskentelystä
6.8.13.2 Poissaolon vaikutus tes-seisokkityöskentelystä ansaittaviin vuorovapaisiin
6.8.13.3 Korjaus- ja eräät aloittamis- ja lopettamistyöt tes-seisokkina
6.8.13.4 Tes-seisokkityöskentelystä ansaittujen vuorovapaiden antaminen
6.8.13.5    Muiden vuorovapaiden ansainta ja kuluminen tes-seisokkina
6.9 Päivätyö, keskeytyvä 2-vuorotyö sekä jatkuva 1- ja 2-vuorotyö (tam 15, 16, 25, 26, 17 ja 27)
6.9.1 Säännöllinen työaika päivätyössä (tam 15, 16)
6.9.2 Säännöllinen työaika keskeytyvässä 2-vuorotyössä ja jatkuvassa 1- ja 2-vuorotyössä (tam 25, 26, 17 ja 27)
6.9.3 Vuorovapaat päivätyössä (tam 15, 16)
6.9.4 Vuorovapaat keskeytyvässä 2-vuorotyössä (tam 25, 26)
6.9.5 Vuorovapaat jatkuvassa 1- ja 2-vuorotyössä (tam 17, 27)
6.10 Keskeytyvä 3-vuorotyö (tam 35, 36)
6.10.1 Säännöllinen työaika (tam 35, 36)
6.10.2 Vuorovapaat keskeytyvässä 3-vuorotyössä (tam 35, 36)
6.10.3 Helluntaiaaton yövuoro (TAM 35, 36)
6.10.4 Työskentely toisena pääsiäispäivänä (tam 35, 36)
6.11 Arkipyhäviikoilta ansaittavat vuorovapaat työaikamuodoissa 17, 27, 16, 26 ja 36
6.12 Kaikissa työaikamuodoissa sovellettavat vuorovapaamääräykset
6.12.1 Vuorovapaiden tasaus
6.12.2 Säännöllisiin työvuoroihin rinnastettavat työvuorot
6.12.3 Vuorovapaat ja sairaus
6.12.4 Vuorovapaat ja isyysvapaa
6.12.5 Vuorovapailta maksettava korvaus
6.12.6 Vuorovapaat työsuhteen päättyessä
7 § Yli- ja hätätyö
7.1 Ylityö
7.2 Hätätyö
8 § Jalostustehtaita ja -osastoja koskevat määräykset
8.1 Viikonlopputyöskentely
8.2 Tuotannon keskeyttäminen pääsiäisenä tai helluntaina
8.3 Työaikamuodon tai työvuoron muuttaminen tai vuorovapaiden ennakkoilmoitusaika
 
III PALKKAMÄÄRÄYKSET
9 § Töiden järjestäminen
10 § Palkkauksen määräytyminen
10.1 Palkkojen määräytymisen periaatteet
10.2 Kausipalkka
11 § Muutosten vaikutus palkkaukseen
11.1 Muutosten arviointi ja kirjaaminen
11.2 Erimielisyydet
12 § Suorituspalkat
12.1 Suorituspalkkatyö ja sen teettäminen
12.2 Hinnoittelusta sopiminen
12.3 Hinnoittelun muuttaminen
12.4 Urakka- ja palkkiotyö ylityönä
13 § Palkanmaksu
13.1 Palkkakausi
13.2 Kausipalkka
13.3 Palkkapäivä
13.4 Palkkaperusteiden muutokset
13.5 Lisät ja korvaukset
13.6 Suorituspalkkatyö
13.6.1 Palkanmaksu suorituspalkkatyössä
13.6.2 Vajaan palkkakauden erillinen korvaus suorituspalkkatyössä
13.7 Palkattomat poissaolot
13.8 Palkanmaksu työsuhteen alkaessa
14 § Palkkaus toiseen työhön siirrettäessä
15 § Keskituntiansio
15.1 Keskituntiansion muodostaminen
15.2 Keskimääräisen lisän laskeminen
15.3 Keskimääräisen lisän käyttäminen
 
IV ERINÄISET KORVAUSMÄÄRÄYKSET
16 § Ylityökorvaukset ja korotettu palkka
16.1 Vuorokautinen ylityö
16.2 Viikoittainen ylityö
16.2.1 Pääsääntö
16.2.2 Vapaavuorokausisääntö
16.2.3 Viidennen päivän sääntö
16.2.4 Siirtymäpalkkakauden sääntö (tam 37)
16.2.5 Vajaan palkkakauden sääntö
16.2.6 Korvaus viikoittaisesta ylityöstä
16.3 Ylityökorvaus 8 viikoittaisen ylityötunnin jälkeen
16.4 Yöylityö
16.5 Viikoittaisena vapaa-aikana työskentelyn korvaaminen
16.6 Pääsiäislauantaina tehty työ
16.7 Työskentely helatorstaiviikon lauantaina
16.8 Seisokkikorvaus
17 § Saunalisä
18 § Palvelusvuosikorvaus
18.1 Palvelusvuosikorvauksen määrä
18.2 Oikeus palvelusvuosikorvaukseen ja sen maksaminen
18.3 Palvelusvuosikorvauksen vaihtaminen vapaaksi
19 § Vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät
19.1 Vuorolisät
19.2 Ilta- ja yötyölisät (tam 15, 16, 17)
19.3 Lisien korotukset
20 § Hälytysraha
21 § Erittäin raskaan ja erittäin likaisen työn lisät
22 § Matkakustannukset ja päivärahat
22.1 Matkakustannusten korvaaminen
22.1.1 Työmatkan alkaminen ja päättyminen
22.1.2 Kunnossapitotyöntekijöiden työkomennuksen ilmoittamismenettely
22.2 Matkustusajan palkka
22.3 Oikeus päivärahaan
22.4 Oman auton käyttö
22.5 Ateriakorvaus
22.6 Sairaalapäiväraha
22.7 Majoittumiskustannukset
22.8 Työskentely ulkomailla
23 § Muita korvauksia
23.1 Työvälinekorvaus
23.2 Työvaatekorvaus
23.3 Yhteiskunnalliset luottamustehtävät
23.4 50- ja 60-vuotispäivät
23.5 Lähiomaisen hautauspäivä tai oma hääpäivä
23.6 Lapsen sairastuminen
23.7 Kutsunta
23.8 Reservin harjoitukset
23.9 Poissaoloajan palkka ja poissaolosta ilmoittaminen
23.10 Vaikeasti sairaan lapsen hoito
 
V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET
24 § Työntekijän sairastuminen, tapaturma, äitiysvapaa ja lääkärintarkastukset
24.1 Sairausajan palkka
24.1.1 Oikeus sairausajan palkkaan
24.1.2 Työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 6 kuukautta
24.1.3 Työsuhde on kestänyt vähintään 6 kuukautta
24.2 Sairaudesta annettava selvitys
24.2.1 Lääkärintodistuksen esittäminen
24.2.2 Lääkärintodistuksen esittäminen saman sairauden uusiutuessa
24.2.3 Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella
24.3 Äitiys- ja isyysvapaan palkka
24.4 Lääkärintarkastukset
24.5 Lakisääteiset terveystarkastukset
24.6 Hammassairaudet
24.7 Sairausajan palkan maksaminen ja päivärahojen yhteensovitus
24.7.1 Sairausajan palkan maksaminen
24.7.2 Päivärahojen yhteensovitus
25 § Vuosilomat
25.1 Vuosilomalaki ja keskusjärjestöjen välinen lomapalkkasopimus
25.2 Työssäolopäivien veroiset päivät
25.3 Loma keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37)
25.3.1 Loma vaihtoehdossa 1, jossa kesäajaksi vuoro jaetaan enintään viiteen ryhmään
25.3.2 Loma vaihtoehdossa 2, jossa kesäajaksi muodostetaan kuudes vuoro
25.3.3 Loman sijoittaminen 24 lomapäivään oikeutetuilla
25.3.4 Loman antaminen tuotantoseisokin yhteydessä
25.3.5 Vuosiloman siirto työntekijän sairastuessa
25.4 Lomallelähtöraha
25.5 Loma-ajan palkanmaksu
25.6 Lomapalkan tasauserä
25.7 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
25.8 Osa-aikaisen työntekijän loma-ajan kausipalkka ja lomakorvaus
26 § Ryhmähenkivakuutus
 
VI NEUVOTTELUJÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET
27 § Neuvottelujärjestysmääräykset
 
VII SUHDEMÄÄRÄYKSET
28 § Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosaston toimihenkilöt
28.1 Paperiteollisuuden yleissopimuksen soveltaminen
28.2 Pääluottamusmies
28.2.1 Tehtävät ja toimialue
28.2.2 Työstä vapautus
28.2.3 Siirto päivätyöhön
28.2.4 Palkan muodostaminen ja tarkistaminen
28.2.5 Palkkaus luottamustehtävän päätyttyä
28.2.6 Toimitilat
28.2.7 Annettavat tiedot
28.2.8 Varapääluottamusmies
28.3 Työosaston luottamusmies
28.3.1 Toimialue ja tehtävät
28.3.2 Työstä vapautus
28.3.3 Työosaston luottamusmiehen varamies
28.4 Työsuojeluvaltuutettu
28.4.1 Tehtävät ja toimialue
28.4.2 Työstä vapautus
28.4.3 Siirto päivätyöhön
28.4.4 Palkan muodostaminen ja tarkistaminen
28.4.5 Palkkaus tehtävän päätyttyä
28.4.6 Toimitilat
28.4.7 Varavaltuutettu
28.5 Ansion menetyksen korvaaminen
28.6 Lisäkorvaukset
28.6.1 Pääluottamusmiehen, työosaston luottamusmiesten ja ammattiosaston toimihenkilöiden lisäkorvaus
28.6.2 Jalostusosaston luottamusmiesten lisäkorvaus
28.6.3 Kone-, sähkö-, mittari- tai automaatio-osastojen luottamusmiesten lisäkorvaus
28.6.4 Työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus
28.6.5 Lisäkorvauksen jako ja maksu eri tilanteissa
28.7 Edustavuuden toteaminen
28.8 Ilmoitusvelvollisuus
28.8.1 Ammattiosaston ilmoitusvelvollisuus
28.8.2 Työnantajan ilmoitus työsuhdeasioita hoitavasta henkilöstä
28.9 Ammattiyhdistystoimintaan osallistuminen
28.10 Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturva
29 § Ilmoitustaulujen käyttö, kokoontuminen työpaikoilla ja jäsenmaksujen perintä
30 § Yhteistoiminta
 
VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOMÄÄRÄYKSET
31 § Sopimuksen voimassaolo
 
LIITTEET
Paperiteollisuuden vaativuuden arviointijärjestelmä
Keskusliittojen tekemien sopimusten luettelo
Paperiteollisuuden työehtosopimuksen n:o 47 allekirjoituspöytäkirja
Yleiset periaatteet kunnossapitotoimintojen kehittämiseksi ja ulkopuolisen työvoiman käytön vähentämiseksi kunnossapidossa
Työssäoppimista koskeva sopimus paperiteollisuudessa
Paperiteollisuuden irtisanomissuojasopimus
Työaikapankkiohjeistus
12-tuntisten työvuorojen käyttöönotto keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37)
Paperiteollisuuden yleissopimus
Lomapalkkasopimus 2005
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelma vuosille 2014-2016
Toimipaikkaluettelo


sivun alkuun